Jag är kontrollansvarig.

Jag är utbildad kontrollansvarig enligt PBL med behörighet N (projekt av normal art). Certifierad av Sitac med riksbehörighet.
 

Vad innebär det?

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg/rivnings/marklov. Han/hon ska se till att gällande bestämmelser följs och att alla nödvändiga kontroller utförs på ett riktigt sätt.

Redan vid bygglovsansökan ska det framgå vem som är kontrollansvarig.

Vad säger lagen?

11§ En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

 

Tveka inte om att ringa eller maila om du har några frågor!